Info om behandling av personuppgifter - köpare

Bakgrund

Visbymäklarna samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för arbetet vi utför vid ditt köp av bostad/tomt.
Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter,
inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av
Personuppgifter.

Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk
person.

Vi samlar in personuppgifter från de uppgifter du som kund själv lämnar till oss via telefon, mail, sms eller vår hemsida, men
också från banker, andra förekommande databaser och register såsom eniro.se, hitta.se m.fl.

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

Om du köper en bostad som Visbymäklarna förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Visbymäklarna har ett berättigat intresse av att kunna skicka
relevant marknadsföring till köpare som nyligen har köpt en bostad förmedlad av Visbymäklarna. Dina personuppgifter
kommer att behandlas för detta ändamål i tre månader från tillträdet.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De
uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Kopia på ID-handling
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att
åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. förmedla köpeskillingen mellan
köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa
ändamål är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Låneuppgifter
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Visbymäklarna har ett berättigat intresse av att kunna genomföra
och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under
köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att vi ska kunna försvara, göra gällande
och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

{Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad
genom Visbymäklarna. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Visbymäklarna har ett berättigat intresse av att kunna följa upp
och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas
i två år från tillträdet.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Visbymäklarna enligt lag. De uppgifter vi
behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter
kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför
EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som
möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden: Hemnet Service HNS AB, Mäklarsamfundet System i Sverige AB, UC AB, Reco Sverige AB, Verified Global AB, NordKYC AB, Svensk Mäklarstatistik AB 

Andra personuppgiftsansvariga:

Mottagare                                    Ändamål med överföring                            Laglig grund                 Kategorier av uppgifter
Region Gotland                             överföring av för dig nödvändigt avtal          Intresseavvägning          Namn, adress, tele och pers. nr
Gotlands Energi AB                       överföring av för dig nödvändigt avtal           Intresseavvägning          Namn, adress, tele och pers. nr
Brandförebyggarna Gotland AB       överföring av för dig nödvändigt avtal          Intresseavvägning          Namn, adress, tele och pers. nr
AB Irisdals blomsterhandel              CSR                                                        Intresseavvägning          Namn, adress, tele nr

En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på LÄNK. Du har
även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som Visbymäklarna har vidtagit för att säkerställa att
överföringar utanför EU/EES är lagliga.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Visbymäklarna och som är hänförligt till sådan
behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av
ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av
Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Dina rättigheter

Visbymäklarna kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta,
fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt
integritetsintresse väger tyngre än Visbymäklarnas legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot
bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de
kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att
fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för
fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av
Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Visbymäklarna att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få
tillgång till Pesonuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt
format.

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att
fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt
att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har
rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade
beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om
du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid
rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt
nedanstående kontaktinformation.

Visbymäklarna
Org.nr. 556959-3162
Österväg 15 621 45 Visby
0498-20 88 90
kontoret@visbymaklarna.se

Info om behandling av personuppgifter - spekulant

Bakgrund

Visbymäklarna samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för det intresse du visat för bostäder som vi har
till förmedling alt. generell intresseanmälan för bostäder/tomter på Gotland. Denna informationstext anger vilka kategorier
av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter,
inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av
Personuppgifter.

Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk
person.

Vi samlar in personuppgifter från de uppgifter du som kund själv lämnar till oss muntligen eller via telefon, mail, sms eller
vår hemsida, men också från banker, andra förekommande databaser och register såsom eniro.se, hitta.se m.fl.

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Visbymäklarna behandlar vi dina personuppgifter för följande
ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Visbymäklarna har ett berättigat intresse av att kunna skicka
relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad förmedlad genom Visbymäklarna. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan
vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Visbymäklarna har ett berättigat intresse av att kunna kontakta
spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har
försålts.

Vi behandlar dina uppgifter för att föra en budförteckning om du väljer att lägga bud på en bostad. De uppgifter vi
behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lämnade bud
Behandlingen sker för att fullgöra rättsliga skyldigheter att föra budförteckning enligt fastighetsmäklarlagen. Dina
personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från att budgivningen har avslutats. Uppgifterna 
kommer även att lämnas till köpare och säljare efter att uppdraget är slutfört. 

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter vi behandlar
inom ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Visbymäklarna har ett berättigat intresse av att kunna
administrera bostadsförsäljningen och fullgöra sina skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget.

Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter
detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Visbymäklarna enligt lag. De uppgifter vi
behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter
kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från försäljning av den bostad du visat intresse för.

Överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför
EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som
möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden: Mäklarsamfundet System i Sverige AB

En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på LÄNK. Du har
även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som Visbymäklarna har vidtagit för att säkerställa att
överföringar utanför EU/EES är lagliga.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Visbymäklarna och som är hänförligt till sådan
behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av
ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av
Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Dina rättigheter

Visbymäklarna kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta,
fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt
integritetsintresse väger tyngre än Visbymäklarnas legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot
bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de
kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att
fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för
fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av
Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Visbymäklarna att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få
tillgång till Pesonuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt
format.

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att
fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt
att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har
rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade
beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om
du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid
rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt
nedanstående kontaktinformation.

Visbymäklarna
Org.nr. 556959-3162
Österväg 15 621 45 Visby
0498-20 88 90
kontoret@visbymaklarna.se

Info om behandling av personuppgifter - säljare

Bakgrund

Visbymäklarna samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för förmedlings-, värderings- och skrivuppdrag.
Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter,
inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av
Personuppgifter.

Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk
person.

Vi samlar in personuppgifter från exempelvis Lantmäteriet, bostadsrättsföreningar, banker, uppgifter du som kund själv
lämnar till oss via telefon, mail, sms eller vår hemsida, men även från andra förekommande databaser och register såsom
eniro.se, hitta.se m.fl.

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

I samband med att du säljer en bostad genom Visbymäklarna behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Visbymäklarna har ett berättigat intresse av att kunna skicka
relevant marknadsföring till säljare som nyligen sålt sin bostad genom Visbymäklarna. Dina personuppgifter kommer för
detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt
bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • Kontonummer
 • Mäklararvode för det aktuella uppdraget
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer
för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då Visbymäklarnas räkenskapsår avslutats.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De
uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Kopia på ID-handling
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att
åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

Vi behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad, t.ex. för att förmedla köpeskillingen mellan
köpare och säljare, hantera kontakter med bostadsrättsförening och hantera banklån. De uppgifter vi behandlar för dessa
ändamål är:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köpeavtalet, inklusive prospekt
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för
detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att vi
ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och
beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

 • All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.
Behandlingen sker för att vi ska kunna fullfölja uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta
ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Visbymäklarna enligt lag. De uppgifter vi
behandlar inom ramen för detta ändamål är:

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter
kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom oss (t.ex. sambo som ej äger bostaden) behandlar vi dina
personuppgifter för följande ändamål.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter vi behandlar inom
ramen för detta ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Visbymäklarna har ett berättigat intresse av att kunna
kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer
att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

Vi behandlar dina uppgifter för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som åligger Visbymäklarna lag. De uppgifter vi behandlar
inom ramen för detta ändamål är:

 • Samtliga uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn.
Behandlingen sker för att fullgöra arkiveringsskyldigheter som följer av fastighetsmäklarlagen. Dina personuppgifter
kommer att behandlas för detta ändamål i tio år från tillträde.

Överföring av Personuppgifter

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder utanför
EU/EES). Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES kommer att vara föremål för lämpliga skyddsåtgärder som
möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden: Hemnet Service HNS AB, Mäklarsamfundet System i Sverige AB, UC AB, Reco Sverige AB, Verified Global AB, NordKYC AB, Svensk Mäklarstatistik AB

Andra personuppgiftsansvariga:

Mottagare                               Ändamål med överföring                              Laglig grund             Kategorier av uppgifter
Region Gotland                        Uppgiftsinhämtning samt överföring av avtal     Intresseavvägning      Namn,adress,tele och pers. nr
Gotlands Energi AB                   Uppgiftsinhämtning samt överföring av avtal     Intresseavvägning      Namn,adress,tele och pers. nr
Brandförebyggarna Gotland AB  Uppgiftsinhämtning samt överföring av avtal     Intresseavvägning      Namn,adress,tele och pers. nr

En lista över de länder utanför EU/EES, till vilka dina personuppgifter kan komma att överföras, finner du på LÄNK. Du har
även rätt att ta del av information avseende de skyddsåtgärder som Visbymäklarna har vidtagit för att säkerställa att
överföringar utanför EU/EES är lagliga.

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Visbymäklarna och som är hänförligt till sådan
behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan och uppge för vilket av
ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av
Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

Dina rättigheter

Visbymäklarna kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta,
fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt
integritetsintresse väger tyngre än Visbymäklarnas legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot
bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de
kontaktuppgifter som anges nedan. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att
fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändmål.

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för
fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av
Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Visbymäklarna att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få
tillgång till Pesonuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
 • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt
format.

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att
fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt
att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har
rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig. Denna rätt tillämpas dock inte om det automatiserade
beslutsfattandet är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, om beslutsfattandet uttryckligen är tillåtet enligt lag eller om
du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta.

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid
rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt
nedanstående kontaktinformation.

Visbymäklarna
Org.nr. 556959-3162
Österväg 15 621 45 Visby
0498-20 88 90
kontoret@visbymaklarna.se